ค้นหา

 การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 09110108
โครงการ : การจัดการการเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
Project : Learning Management For Researcher To Chiang Mai Local Development.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 504,320 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาถึงศักยภาพพื้นฐานของผู้ที่จะเข้าร่วมและพัฒนาเป็นนักวิจัยท้องถิ่น ซึ่งโครงการมีขอบเขตที่จะรับนักวิจัยท้องถิ่นซึ่งเป็นบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 120 ตำบล เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้ อาศัยวิธีการแบบมี ฯลฯ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสร้างและพัฒนานักวิจัยท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการจัดการการเรียนรู้ (LM)
  2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสมสังคมของท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม
นักวิจัย :

วีระศักดิ์ สมยานะ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th