ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
รหัส : 09110102
โครงการ : การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Project : People's Participation In Tourism Resources Attraction Management Historical and Temple of Maesod District, Tak Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 198,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัดของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัดของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยเน้นศึกษาถึงจำนวนแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา และเอกลักษณ์เฉพาะของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง
  2. เพื่อประเมินศักยภาพและคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัดของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  3. เพื่อศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการแหล่งท้องถิ่นทางประวัติศาสตร์และวัดของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นักวิจัย :

รัชนีวรรณ บุญอนนท์

การันต์ เจริญสุวรรณ

จักรกฤษ พุ่มสุวรรณ

ประพล จิตคติ

สุภาภรณ์ หมั่นหา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th