ค้นหา

 การศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้างานที่มีต่อทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รหัส : 09110074
โครงการ : การศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้างานที่มีต่อทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Project : Study of Supervisor's Opinion about Skill Desirability of Students in Master of Science in Industrial Management Program at King Mongkut's Institute Technology of Ladkrabang.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 48,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : ขอบเขตประชากร คือ หัวหน้างานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม สจล. และตัวแปรที่ศึกษา คือ ปัจจัยส่วนบุคคล และระดับความคิดของหัวหน้างานเกี่ยวกับทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตฯ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล

จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th