ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้บริหาร สถานประกอบการต่อคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รหัส : 09100154
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้บริหาร สถานประกอบการต่อคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Project : Enterpeices'satisfaction on the characteristics of graduates in faculty of business administration at rajamangala university of tecnology pra nakhon
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารสถานประกอบการที่ใช้แรงงานบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2548
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต ตามความคาดหวังของผู้บริหารสถานประกอบการ
  3. เพื่อศึกษาความต้องการบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ของสถานประกอบการ
  4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้บริหารสถานประกอบการ เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำแนกตามคุณลักษณะ
นักวิจัย :

ธานี คงเพ็ชร์

สนทยา เขมวิรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th