ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการจ้างเหมาภาคเอกชน ทำความสะอาดอาคาร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 09008488
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับการจ้างเหมาภาคเอกชน ทำความสะอาดอาคาร ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 19,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักบริการคอมพิวเตอร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ดวงเดือน อุปนันท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th