ค้นหา

 การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมและความต้องการเปลี่ยนอาชีพ ของสมาชิกสหกรณ์ประมงในแถบพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
รหัส : 09008142
โครงการ : การศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมและความต้องการเปลี่ยนอาชีพ ของสมาชิกสหกรณ์ประมงในแถบพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก
Project : A Study on Socio-Economic Condition and the Intention to Change Occupation of Fishery Cooprative Members in the Eastern Seaboard Area.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 60,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2537
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์ประมง
  2. ศึกษาปัญหาสถานการณ์และปัญหาในการประกอบอาชีพของสมาชิก
  3. ศึกษาความต้องการเปลี่ยนอาชีพและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเปลี่ยนอาชีพของสมาชิก
นักวิจัย :

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th