ค้นหา

 ปัญหาด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
รหัส : 09006287
โครงการ : ปัญหาด้านการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
Project : Educational Social and Economic Problem of the Students of Bangkok Commercial Campus, Rajamangala Institutional of Technology.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 436,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ขอบเขตการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักวิจัย คือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในวิทยาเขตพาณิชยการพระนคร ปีการศึกษา 2545
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วราลี ศรีสมบัติ

คณิต เจริญสุข

พิชญา พุกผาสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th