ค้นหา

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล
รหัส : 09006201
โครงการ : ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 35,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาการและแผน
หน่วยงานระดับกระทรวง : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการผลิต การตลาด และการใช้น้ำมันมะพร้าวทดแทนน้ำมันดีเซลของเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ และจ.สมุทรสงคราม
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำมันมะพร้าวทดแทนน้ำมันดีเซล ค่าใช้จ่ายในการผลิตความพึงพอใจ ต่อการใช้น้ำมันมะพร้าว และทัศนคติต่อการใช้น้ำมันมะพร้าว
  2. ศึกษาแนวทางการดำเนินธุรกิจชุมชนด้านการผลิต การจำหน่ายน้ำมันมะพร้าว สำหรับเครื่องจักรกลของกลุ่มชาวสวนมะพร้าวทับสะแก (อบต.ทับสะแก)
นักวิจัย :

สุพรรณี อัศวศิริเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th