ค้นหา

 ความพึงพอใจของลูกค้าในฐานะผลที่ตามมาของความพึงพอใจในงาน ของผู้จำหน่าย / พนักงานขายตรงในระบบการตลาดหลายชั้น
รหัส : 09005982
โครงการ : ความพึงพอใจของลูกค้าในฐานะผลที่ตามมาของความพึงพอใจในงาน ของผู้จำหน่าย / พนักงานขายตรงในระบบการตลาดหลายชั้น
Project : Customen Satisfaction as Consequence of Job Satisfaction : A Case of Independent Distributors in Meulti-Level Market.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะบริหารธุรกิจ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปราณี คูเจริญไพศาล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th