ค้นหา

 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่มีต่อผ้าไทย
รหัส : 09005874
โครงการ : การสำรวจความคิดเห็นของผู้ผลิตและผู้บริโภค ที่มีต่อผ้าไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 600,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวัฒนธรรมศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภค ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องความรู้ของผ้าไทย (พัฒนาการของผ้าไทยนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน)
  2. ศึกษาความคิดเห็นข้อเสนอแนะของกลุ่มผู้ผลิตผ้า เกี่ยวกับด้านเทคนิค วิธีการผลิตและแนวพัฒนา กระบวนการผลิตผ้าแนวโน้มสี
  3. ศึกษาพฤติกรรมการรับข่าวสารของผู้บริโภค
นักวิจัย :

พรทิพย์ พิมลสินธุ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th