ค้นหา

 บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับความต้องการของสังคม
รหัส : 09005855
โครงการ : บัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับความต้องการของสังคม
Project : The Quality of Law Graduates of Ramkhamhaeng University and Societal Expectation.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,290 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2539
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิติศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามความต้องการของสังคม ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิต
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้บัณฑิต ในเรื่องคุณภาพของบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ตามคุณสมบัติด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คุณสมบัติสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติด้านจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย
นักวิจัย :

วิภาภรณ์ มหามนตรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th