ค้นหา

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคใต้ : ผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2534-2543)
รหัส : 09005680
โครงการ : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคใต้ : ผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2534-2543)
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 300,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาถึงภาพรวมของลักษณะประชากรด้านต่าง ๆ ของ ทรัพยากรมนุษย์ในภาคใต้
  2. ศึกษาถึงภาพรวมในเรื่องปัญหาการพัฒนาของภาคใต้ที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคใต้
  3. พยากรณ์แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาคใต้
นักวิจัย :

จงพิศ ศิริรัตน์

มนัส ชัยสวัสดิ์

ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th