ค้นหา

 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนืออันเนื่องมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาลและเอกชน กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รหัส : 09005679
โครงการ : ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในภาคเหนืออันเนื่องมาจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐบาลและเอกชน กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 300,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2535
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะและการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร การศึกษา การมีงานทำและสภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคเหนือ
  2. เพื่อวิเคราะห์รายกรณีในพื้นที่เฉพาะถึงผลของการเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาภาคเหนือ
นักวิจัย :

มนัส สุวรรณ

ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์

อุดม เกิดพิบูลย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th