ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รหัส : 09001307
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Project : Opinions of Service Users Towards Service Quality of Finance Subdivision, Ramkhamhaeng University
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาข้อมูลจากบุคลากรซึ่งเป็นข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มาติดต่องานกับงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพและปัญหาการให้บริการของงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. เพื่อนำเสนอผลการวิจัย ต่อผู้บริหาร ใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุง การบริการของกองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นักวิจัย :

วนิดา นภากร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th