ค้นหา

 การศึกษาวิจัยการสร้างโครงข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แอ่งที่ลุ่มฝาง
รหัส : 09001299
โครงการ : การศึกษาวิจัยการสร้างโครงข่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แอ่งที่ลุ่มฝาง
Project : Networking for Promotion and Management of Fang Basin Ecotourism
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 140,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ขอบเขตการวิจัย : รูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งต่างๆ โดยให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้มทั้งด้านภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้าง วัฒนธรรม ประเพณี และอื่นๆ ที่จะสามารถดำรงความเป็นแหล่งท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและระดับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในแอ่งที่ลุ่มฝาง
  2. ศึกษาความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวในแอ่งที่ลุ่มฝาง
  3. เพื่อระดมความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแอ่งที่ลุ่มฝาง
  4. เพื่อศึกษาออกแบบโครงข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในแอ่งที่ลุ่มฝาง
นักวิจัย :

จุฑาพรรณ จีนะวานิช

กฤษฎา เชาว์วาทิน

สุทธินี สุริยกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th