ค้นหา

 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอันเนื่องมาจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัส : 09001279
โครงการ : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอันเนื่องมาจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 130,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาการจัดการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม อันเกิดจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าวในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  2. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในชุมชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมรูปแบบต่างๆ จากรัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ก่อนปี 2545 และปี 2545 เป็นต้นมา
นักวิจัย :

ลำยอง ปลั่งกลาง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th