ค้นหา

 รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
รหัส : 09001273
โครงการ : รายงานผลการวิจัยเพื่อประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 49,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะนิเทศศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองจึงให้มีการวิจัยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามขั้นตอนต่างๆ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการรับข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง จากสื่อต่าง ๆ และสื่อของกรมประชาสัมพันธ์
  2. เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองที่ได้รับจากสื่อของกรมประชาสัมพันธ์
นักวิจัย :

พัชนี เชยจรรยา

ชมพูนุท สวนกระต่าย

ปิยพักตร์ สินบัวทอง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th