ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัส : 09001260
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อรวบรวมข้อมูลในด้านดังกล่าวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาว่ามีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร สถานประกอบการต่าง ๆ มีความพึงพอใจในมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลิตออกไปมากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการสึกษาจากวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเน้นความพึงพอใจใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ ด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทำงาน และด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ
  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกัน
  3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และด้านความรู้ความสามารถที่ส่งผลต่อการทำงาน
นักวิจัย :

สุดา สุวรรณาภิรมย์

ศิริชัย พงษ์วิชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th