ค้นหา

 การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความร่วมมือในการฝึกงานด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 09001243
โครงการ : การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับความร่วมมือในการฝึกงานด้านคหกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 35,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ศึกษามุ่งเฉพาะผู้ประกอบการ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภออาหารและการบริการ ประเภทผ้าและการแต่งกาย ประเภทหัตถกรรม/งานประดิษฐ์ และประเภทการเลี้ยงและดูแลเด็ก
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กาญจนา เกียรติมณีรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th