ค้นหา

 ความพึงพอใจของนักวิจัยที่มีต่อการให้บริการในการสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค
รหัส : 09001210
โครงการ : ความพึงพอใจของนักวิจัยที่มีต่อการให้บริการในการสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานภาค
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 130,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานภาคเหนือ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ขอบเขตการวิจัย : ทราบระดับความพึงพอใจของนักวิจัยที่มีต่อการให้บริการในการสนับสนุนทุนวิจัยของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสำนักงานภาค
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุดาวดี ใจแดง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th