ค้นหา

 ความพึงพอใจของชาวต่างชาติต่อเครื่องดื่มกาแฟ ที่จำหน่ายในประเทศไทย
รหัส : 09001202
โครงการ : ความพึงพอใจของชาวต่างชาติต่อเครื่องดื่มกาแฟ ที่จำหน่ายในประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบระดับความพึงพอใจของนักท่องเทียวต่างชาติและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ที่มีต่อเครื่องดื่มกาแฟที่มีจำหน่ายหรือให้บริการโดยธุรกิจประเภทต่างๆ ในประเทศไทย
  2. เพื่อทราบรสนิยมและลักษณะในการบริโภคกาแฟ ได้แก่ตัวเครื่องดื่มและปัจจัยประกอบอื่นๆ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
นักวิจัย :

วิทวัส รุ่งเรืองผล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th