ค้นหา

 วิจัยการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ประกอบการ SMEs เบื้องต้น
รหัส : 09001201
โครงการ : วิจัยการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของ ผู้ประกอบการ SMEs เบื้องต้น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้กลุ่ม SME เป้าหมายมีการปรับตัวและฟื้นฟูให้มีความเข้มแข็ง
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่ม SME เป้าหมาย
  3. เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ
นักวิจัย :

บุษบง จำเริญดารารัศมี

ชัยยศ สันติวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th