ค้นหา

 ความพึงพอใจและความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการ และค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รหัส : 09001167
โครงการ : ความพึงพอใจและความต้องการเกี่ยวกับสวัสดิการ และค่าตอบแทนของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Project : A Satisfaction and Desire to the Welfare and the Compensation of the Officers in Ramkhamhaeng University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 43,480 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีต่อสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ได้รบจากในส่วนที่ภาครัฐจัดให้แต่ละประเภท
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีต่อสวัสดิการค่าตอบแทน ที่ได้รับจากในส่วนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้แต่ละประเภท
นักวิจัย :

รสริน ศรีพญา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th