ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานการเงินที่มีต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
รหัส : 09001166
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานการเงินที่มีต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
Project : The Opinions of Mid-level Administrative Staff and Finance Personnel About Budget Administration in Ramkhamhaeng University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานการเงิน ที่มีต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดิน ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย และเก็บรักษาเงิน และด้านการจัดทำบัญชี
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารระดับกลาง และผู้ปฏิบัติงานการเงิน ที่มีต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่ายและเก็บรักษาเงิน และด้านการจัดทำบัญชี
นักวิจัย :

สมใจ ขำรักษา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th