ค้นหา

 ความพร้อมของผู้บริหารต่อการนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) มาใช้ : กรณีศึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รหัส : 09001155
โครงการ : ความพร้อมของผู้บริหารต่อการนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) มาใช้ : กรณีศึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Project : Administrators Promptness in Bringing Performance-Based Budget System (PBBS) into Use : Case Study of Ministry of Social Development and Human Security.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 50,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2546
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงความรู้เกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS)
  2. เพื่อศึกษาถึงความพร้อมของการนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) มาใช้
  3. เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรค ของการนำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (PBBS) มาใช้
นักวิจัย :

นริศรา หนูเงิน
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th