ค้นหา

 ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อบทบาทของสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
รหัส : 09001147
โครงการ : ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อบทบาทของสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
Project : The Members'Satisfaction of the Roles of Sunkumpang Cooperative Village Agricultural Cooperative, LTD., MAE-ON Sub-District Branch, Chiangmai Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมสหกรณ์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาลักษณะส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด
  2. ศึกษาบทบาทการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด ด้านการตอบสนองความต้องการของสมาชิกในด้านธุรกิจ และบทบาทด้านสังคม
  3. ศึกษาบทบาทการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง จำกัด ด้านความคาดหวังในอนาคตของสมาชิกในด้านธุรกิจ และบทบาทด้านสังคม
  4. ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อบทบาทสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้าน สหกรณ์สันกำแพง จำกัด
นักวิจัย :

วิชัย ชัยกิตติพร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th