ค้นหา

 ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส : 09001146
โครงการ : ความพอเพียงทางสังคมชนบทไทย : กรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพทางสังคมของครอบครัวและชุมชนหมู่บ้านในสังคมชนบทไทย
  2. เพื่อศึกษาระดับความพอเพียงด้านสังคมเพื่อการดำรงชีวิตของครอบครัวและชุมชนในสังคมชนบทไทย
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพอเพียงด้านสังคมของครอบครัวและชุมชนหมู่บ้านในสังคมชนบทไทย
  4. เพื่อศึกษาสภาพการศึกษาที่มีอยู่ในสังคมชนบทและโอกาสได้รับการศึกษาของประชาชน
  5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความต้องการการศึกษาที่ถือว่าพอเพียงสำหรับคนในชนบทไทย
นักวิจัย :

สำอาง สืบสมาน

นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์

ประยูร ศรีประสาธน์

ปราณี สังขะตะวรรธน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th