ค้นหา

 การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์และเครื่องชี้วัด
รหัส : 09001144
โครงการ : การศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีหลักเกณฑ์และเครื่องชี้วัด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 100,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ความถี่ของความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. งบประมาณของรัฐด้านการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
  3. การประเมินมูลค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษานี้ยังได้คำนวณดัชนีวัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศไทย (ISEW) ซึ่งเป็นการปรับค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP)
นักวิจัย :

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

วราภรณ์ ปัณณวลี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th