ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจไทยต่อการบริหารจัดการธุรกิจไทย
รหัส : 09001139
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจไทยต่อการบริหารจัดการธุรกิจไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะศึกษาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจไทยต่อการบริหารจัดการธุรกิจไทย
  2. ศึกษาลักษณะการบริหารจัดการที่ควรเปลี่ยนแปลงและลักษณะที่ควรรักษาไว้
นักวิจัย :

เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th