ค้นหา

 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบนพื้นที่สูงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัส : 09001086
โครงการ : สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบนพื้นที่สูงวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
Project : The Socio-Economic Status of Hilltribe People on Wawee Highland Amphur Mae Suay, Changwat Chiangrai.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนบนพื้นที่สูงวาวี
  2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรค ในการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกันในชุมชน
  3. เพื่อศึกษาความต้องการในการที่จะขอความช่วยเหลือ จากรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
นักวิจัย :

ธเนศ ต่วนชะเอม

แสวง จงสุจริตธรรม

อนันต์ คำคง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th