ค้นหา

 เศรษฐกิจและสังคม และทัศนคติของราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอน (งานป่าไม้) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
รหัส : 09001064
โครงการ : เศรษฐกิจและสังคม และทัศนคติของราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทอน (งานป่าไม้) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานป่าไม้เขตอุดรธานี
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมป่าไม้
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาสภาพความเป็นอยู่ด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนภาวะการพึ่งพาและการได้รับประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้ของราษฎรที่อยู่อาศัยหรือทำกินในพื้นที่โครงการฯ
  2. เพื่อศึกษาทัศนคติข้อคิดเห็นของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการฯ ที่มีต่อการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ
นักวิจัย :

อาภรณ์ เจนวิถีสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th