ค้นหา

 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักธุรกิจในทัศนะของผู้ประกอบการและพนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รหัส : 09001032
โครงการ : ความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักธุรกิจในทัศนะของผู้ประกอบการและพนักงาน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 30,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสังคมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับจริยธรรมของนักธุรกิจในทัศนะของผู้ประกอบการและพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครในประเด็นต่างๆ ดังนี้
  2. 1 ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของนักธุรกิจ
  3. 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของจริยธรรมที่นักธุรกิจพึงปฏิบัติ 6 ด้าน คือจริยธรรมต่อพนักงาน จริยธรรมต่อผู้ลงทุน จริยธรรมต่อลูกค้า จริยธรรมต่อคู่แข่งขัน จริยธรรมต่อหน่วยงานราชการ และจริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  4. 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับจริยธรรมของนักธุรกิจ
  5. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของจริยธรรมที่นักธุรกิจพึงปฏิบัติ 6 ด้าน คือ จริยธรรมต่อพนักงาน จริยธรรมต่อผู้ลงทุน จริยธรรมต่อลูกค้า จริยธรรมต่อคู่แข่งขัน จริยธรรมต่อหน่วยงานราชการ และจริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของนักธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับพนักงาน
นักวิจัย :

ศิริวรรณ เสรีรัตน์

สุพาดา สิริกุตตา

สุพีร์ ลิ่มไทย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th