ค้นหา

 การผลิตสินค้าจากทรัพยากรไม้ ภายใต้มาตรการทางการค้าและสิ่งแวดล้อม
รหัส : 09001019
โครงการ : การผลิตสินค้าจากทรัพยากรไม้ ภายใต้มาตรการทางการค้าและสิ่งแวดล้อม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. วิเคราะห์สถานการณ์การผลิต การค้าสินค้าจากทรัพยากรไม้ของประเทศไทย
  2. ศึกษามาตรการทางการค้าและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลกระทบต่อการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ตลอดจนวิเคราะห์ขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก
  3. เสนอแนวทางการผลิตสินค้า จากทรัพยากรไม้ภายใต้มาตรการทางการค้าและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย :

สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th