ค้นหา

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล ในเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดสมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์
รหัส : 09001006
โครงการ : ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล ในเครื่องจักรกลการเกษตร ในจังหวัดสมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักวิชาการและแผน
หน่วยงานระดับกระทรวง : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล ค่าใช้จ่ายในการผลิต พฤติกรรมการใช้น้ำมันดีเซล และพฤติกรรมการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซลของผู้ใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และทัศนคติของผู้ใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซลที่มีต่อการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซล
  3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้น้ำมันพืชทดแทนน้ำมันดีเซลด้านต้นทุนการผลิตและด้านราคาขายพืชน้ำมัน ของเกษตรกรผู้ปลูกพืชน้ำมัน และผู้ผลิตน้ำมันพืช
นักวิจัย :

สุพรรณี อัศวศิริเลิศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th