ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่เคยมาใช้บริการที่มีผลต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด
รหัส : 09000971
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่เคยมาใช้บริการที่มีผลต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานประกันสังคม
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่เคยมาใช้บริการ ต่อการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตนที่เคยมาใช้บริการ
  3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้บริการของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดตราด
นักวิจัย :

ศิริพร เอี่ยมบุญญฤทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th