ค้นหา

 การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงอัตราค่าไปรษณีย์ยากรของจดหมายและไปรษณียบัตรในประเทศ
รหัส : 09000957
โครงการ : การศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงอัตราค่าไปรษณีย์ยากรของจดหมายและไปรษณียบัตรในประเทศ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : กองวิชาการและแผนงาน
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมไปรษณีย์โทรเลข
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับอัตราค่าไปรษณียากรสำหรับจดหมายและไปรษณียบัตรในประเทศ
  2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพบริการจดหมายและไปรษณียบัตรต่ออัตราค่าไปรษณียากรปัจจุบัน
  3. เพื่อศึกษาและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัย ความรวดเร็ว ความปลอดภัย ความสะดวก ความประหยัด ความแน่นอน ของบริการจดหมายและไปรษณียบัตรตามความเห็นของผู้ใช้บริการ
นักวิจัย :

ทิพย์สุดา จาระเวชสาร

จิราพร พงษ์เสฐียร

สมคิด สุขกมล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th