ค้นหา

 ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ : โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
รหัส : 09000940
โครงการ : ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ผู้ดูแลผู้สูงอายุ : โครงการวิจัย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี ปี พ.ศ. 2542
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะการดูแลผู้สูงอายุในลักษณะต่าง ๆ
  2. เพื่อศึกษาลักษณะคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและวิเคราะห์ปัจจัย ที่กำหนดคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
  3. เพื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุ
นักวิจัย :

จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์

ชวรีย์ ยาวุฒิ

สุมาลี สันติพลวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th