ค้นหา

 แนวทางในการวางแผนระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
รหัส : 09000939
โครงการ : แนวทางในการวางแผนระดับชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเขตภาคกลางตอนบน
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาลักษณะองค์ประกอบและระดับของคุณภาพชีวิต ของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชน
  2. เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชน
  3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการวางแผนพัฒนาระดับชุมชน อันเป็นการสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืน
นักวิจัย :

สุมาลี สันติพลวุฒิ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th