ค้นหา

 ความคิดเห็นของผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตใหม่ที่ผ่านบริการจัดหางานของกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รหัส : 09000929
โครงการ : ความคิดเห็นของผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตใหม่ที่ผ่านบริการจัดหางานของกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Project : Options of Employers Toward Working of Graduates From Job Placement Service, The Division of Student Affairs, Kasetsart University
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานอธิการบดี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วรรณดี สุทธินรากร
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th