ค้นหา

 โครงการศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อม : ปัจจัยทางประชากรและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนไปเป็นนากุ้งในประเทศไทย
รหัส : 09000912
โครงการ : โครงการศึกษาประชากรและสิ่งแวดล้อม : ปัจจัยทางประชากรและเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนไปเป็นนากุ้งในประเทศไทย
Project : Initiative on Population, Consumption and the Environment : Demographic and Economic Factors Determining Coastal Land Conversion Into Commercial Shrimp Farms, Thailand
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2543
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : วิทยาลัยประชากรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาลักษณะทางประชากร สังคม และสภาพแวดล้อมชุมชน หมู่บ้านประมง จังหวัดพังงา ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงป่าชายเลนไปเป็นนากุ้ง
  2. เพื่อวิเคราะห์ในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อมด้วยตามเหมาะสม
นักวิจัย :

สุธาวัลย์ เสถียรไทย

ศิริวรรณ ศิริบุญ

สุนันทา สุวรรโณดม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th