ค้นหา

 ผลสำเร็จของการให้นมมารดาในหญิงหลังคลอดที่ได้รับการสอนสุขศึกษา ณ ห้องฝากครรภ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
รหัส : 02000966
โครงการ : ผลสำเร็จของการให้นมมารดาในหญิงหลังคลอดที่ได้รับการสอนสุขศึกษา ณ ห้องฝากครรภ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
Project : The Effectiveness in Breastfeeding in Mothers Who Received Health Education in Antenatal Clinic at Pramongkutklao Hospital.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กรมแพทย์ทหารบก
หน่วยงานระดับกระทรวง : กองทัพบก
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

เยาวนา ธนะพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th