ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รหัส : 09000873
โครงการ : การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันดำรงราชานุภาพ
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

มิศรา สามารถ

นเร เหล่าวิชยา

พินัย อนันตพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th