ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อการให้บริการของกรมสรรพากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 11
รหัส : 09000853
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อการให้บริการของกรมสรรพากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 11
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสรรพากร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิจกรรมให้บริการด้านต่าง ๆ ที่ได้รับจากสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 11 ว่ามีความพึงพอใจระดับใด
  2. เพื่อศึกษาสาเหตุของความพึงพอใจของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ ที่ได้รับจากสำนักงานภาษีสรรพากรพื้นที่ 11
นักวิจัย :

ภูมิศักดิ์ ฮานาฟี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th