ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักและห้องประชุมสัมนา สำนักลบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 09000835
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องพักและห้องประชุมสัมนา สำนักลบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการห้องพัก และห้องประชุมสัมมนา ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เพื่อศึกษาถึงปัญหา ของผู้ใช้บริการห้องพักและห้องประชุมสัมมนา ของสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย :

พัชรินทร์ หงส์พร้อมญาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th