ค้นหา

 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรมเพื่อหารายได้เสริม
รหัส : 09000834
โครงการ : ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดเชียงราย ที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรมเพื่อหารายได้เสริม
Project : Opinions of Extension Agents in Chiangrai Province Towards Shifting of Agricultural Labors for Supplementary Income.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อทราบถึงสถานภาพส่วนบุคคล เศรษฐกิจและหน้าที่ที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในจังหวัดเชียงราย
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกี่ยวกับสาเหตุและผลของการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรมต่อการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
  3. เพื่อทราบถึงข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการปรับปรุงระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคเกษตรกรรม
นักวิจัย :

สุพจน์ บุญธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th