ค้นหา

 การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
รหัส : 09000811
โครงการ : การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
Project : Environmental Management of Food Processing Industry.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : -
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษานโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management System) ของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
  2. เพื่อศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ทางด้านการผลิต การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและบัญชี
นักวิจัย :

อัจฉรา จันทร์ฉาย

อรรณพ ตันละมัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th