ค้นหา

 การศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
รหัส : 09000810
โครงการ : การศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
Project : A Study of the Adjustment of an Individual Income Tax in Amphur Muang, Phitsanulok Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
  2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาในด้านความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นักวิจัย :

ชลกร อาสนะนนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th