ค้นหา

 การศึกษาความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวไทยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และบริเวณใกล้เคียง
รหัส : 09000805
โครงการ : การศึกษาความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวไทยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และบริเวณใกล้เคียง
Project : The Study of Thai Tourists'destination, Perceptions and Suggestion Towards Tourism (industry) in Phuket and nearby Areas.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏภูเก็ต
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กุลวรา สุวรรณพิมล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th