ค้นหา

 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของเทคโนโลยีการปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกรไทยในภาคเหนือ ของประเทศไทย
รหัส : 09000804
โครงการ : การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมของเทคโนโลยีการปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกรไทยในภาคเหนือ ของประเทศไทย
Project : Socio-economic Impact of Japonica Rice Production Technology on Farmers in Northem Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาภูมิหลังของเกษตรกรที่ปลูกข้าวญี่ปุ่น ตลอดจนปัจจัยของเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ
  2. เพื่อเปรียบเทียบดัชนีการยอมรับเทคโนโลยีในการปลูกข้าวญี่ปุ่นของเกษตรกร
  3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภูมิหลัง ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรกับดัชนีการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าว
นักวิจัย :

ไพบูลย์ สุทธสุภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th