ค้นหา

 ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทสายการบินต่อการให้บริการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
รหัส : 09000801
โครงการ : ความพึงพอใจของพนักงานบริษัทสายการบินต่อการให้บริการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
Project : Satisfaction of Airline Company Employee Toward the Service of Airports Authority of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2541
สาขา NRCT : สาขาเศรษฐศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักผู้ว่าการ
หน่วยงานระดับกระทรวง : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทสายการบินต่อการให้บริการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษัทสายการบินต่อการให้บริการของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
นักวิจัย :

ยุพดี ลิ้มมธุรสกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th